Potřebujete pomoci? Napište nám na [email protected] nebo ZDE

Na Vašich osobních údajích nám zaleží a chráníme je

I svět NADŠENÍ je ale dotčen právem a my tímto plníme svou informační povinnost. 


Prohlášení společnosti Jistou cestou ke zdraví s.r.o. o zpracování osobních údajů a cookies

Rádi bychom Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb a zboží a dále s využíváním našeho webu https://jistoucestoukezdravi.cz/. Současně bychom Vás tímto chtěli informovat o ukládání souborů obecně zvaných cookies na Vaše koncová zařízení (např. počítač) v případě návštěvy našeho webu https://jistoucestoukezdravi.cz.

 • Toto prohlášení se netýká osobních údajů právnických osob včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.
 • Toto prohlášení naleznete na našem webu https://jistoucestoukezdravi.cz, můžete se tak k němu v budoucnu kdykoliv vrátit.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost Jistou cestou ke zdraví s.r.o., se sídlem Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec, IČO: 079 07 974.

Dovolujeme si Vás současně informovat, že naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké o Vás jakožto správce zpracováváme údaje a z jakých zdrojů tyto údaje pocházejí?

Pokud si přejete zúčastnit se vysílání, jako je např. „4 příčiny stovek nemocí“, budeme zpracovávat zejména tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno, příp. i příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • údaje ze vzájemné komunikace.

Pokud si přejete, abychom Vás poskytli naše služby a/nebo dodali naše zboží, tak budeme zpracovávat zejména tyto Vaše osobní údaje:

 • identifikační údaje;
 • kontaktní údaje (zejm. e-mailová adresa);
 • doručovací údaje;
 • fakturační údaje;
 • platební údaje;
 • údaje o Vámi požadované službě či zboží;
 • údaje z naší vzájemné komunikace;
 • příp. údaje o oboru a profilech na sociálních sítích a obdobných platformách;

přičemž výše uvedené údaje jsou smluvním požadavkem naší společnosti, neboť bez nich nelze poskytnout požadovanou službu či dodat požadované zboží.

Pokud nás kontaktujete, tak budeme zpracovávat zejména Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační údaje;
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa);
 • údaje z naší vzájemné komunikace;

přičemž jste-li současně náš (potenciální) klient, budeme rovněž zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v odstavcích výše.

Pokud navštívíte náš web, tak budeme zpracovávat Vaši IP adresu a dále datum a čas přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazený soubor, množství odeslaných dat, typ prohlížeče a jeho verze a operační systém.

V případě, že se na našem webu přihlásíte k elektronickému odběru našich novinek a jiných obchodních sdělení, tak budeme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu. V některých případech budeme zpracovávat i Vaše fotografie a/nebo videozáznamy Vaší osoby pořízené naší společností (či na její účet).

Údaje, které o Vás budeme zpracovávat, mohou pocházet z následujících zdrojů:

 • údaje jste nám poskyl/-a Vy;
 • údaje jsme získali s pomocí souborů zvaných cookies (více informací ke cookies viz kapitola Jak je to s těmi tzv. cookies?);
 • údaje nám mohou poskytnout orgány veřejné moci, např. soudy během soudních řízení.

Na základě jakého právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme, neboť:

 • takové zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a naší společností;
 • takové zpracování je nezbytné pro plnění našich právních povinností např. souvisejících s vystavením daňových dokladů za poskytnutí služeb či dodávku zboží či v souvislosti s poskytnutím součinnosti orgánům veřejné moci při dokazování atd.;
 • zpracování je nezbytné pro náš oprávněný zájem, a to konkrétně spočívající v(e):

  ●  vyřizování Vašich dotazů a/nebo požadavků,
  ●  podpoře naší obchodní činnosti zejména formou rozesílání elektronických obchodních sdělení našim klientům, přičemž vůči takovému zpracování můžete podat námitku (více viz kapitola Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu?),
  ●  zajištění provozu našeho webu, včetně případného zpracování osobních údajů prostřednictvím technických cookies (více informací ke cookies viz kapitola Jak je to s těmi tzv. cookies?);
  ●  určení, výkonu nebo obhajobě (včetně vymáhání) případných právních nároků naší společnosti;

 • ke zpracování jste nám udělil/-a svůj souhlas, a to konkrétně:

  ●  souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem realizace Vaší účasti na vysílání, jako je např. „4 příčiny stovek nemocí“;
  ●  souhlas s elektronických zasíláním našich novinek a jiných obchodních sdělení v případě, kdy nejste náš klient nebo, ač jím jste, tak jste proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů v minulosti vznesl/-a námitku;
  ●  souhlas s Vaším zařazením do systému vzájemné podpory členů a sdílením Vašich osobních údajů s ostatními našimi klienty;
  ●  souhlas s Vaším zařazením do programu denního pošťouchnutí;
  ●  souhlas s pořízením Vaší fotografie a/nebo videozáznamu s Vaší osobou;
  ●  souhlas s ukládáním preferenčních, analytických a/nebo marketingových souborů zvaných cookies, prostřednictvím kterých bude docházet ke zpracování Vašich osobních údajů (více informací ke cookies viz kapitola Jak je to s těmi tzv. cookies?)

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše výše uvedené osobní údaje zpracováváme primárně za účelem realizace Vaší účasti na našem vysílání, jako je např. vysílání „4 příčiny stovek nemocí“ a dále za účelem uzavření smlouvy s Vámi a plnění našeho smluvního vztahu.

Vaši e-mailovou adresu můžeme dále využít i pro účely přímého marketingu (zejména ve formě elektronických obchodních sdělení) (i) na základě našeho oprávněného zájmu, jste-li náš klient, přičemž proti takovému zpracování můžete podat bezplatně námitku (více viz kapitola Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému bez Vašeho souhlasu?), nebo (ii) na základě Vašeho souhlasu, jestliže nejste náš klient nebo, ač jím jste, tak jste proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů v minulosti vznesl/-a námitku, přičemž tento souhlas můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat (více viz kapitola Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak a kde?).

Vaše fotografie a/nebo videozáznamy s Vaší osobou budeme zpracovávat za marketingovými účely naší společnosti.

Pokud nás kontaktujete, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem vyřízení Vašeho požadavku či dotazu.

Pokud navštívíte náš web, budeme zpracovávat Vaši IP adresu za účelem zajištění provozu a základních funkcí našeho webu.

Dojde-li prostřednictvím cookies ke zpracování Vašich osobních údajů, budou využity za účelem zajištění provozu a základních funkcí našeho webu (v případě technických cookies), zapamatování Vašich preferencí (v případě preferenčních cookies), zlepšení a optimalizace obsahu našeho webu (v případě analytických cookies) a/nebo zobrazení personalizované reklamy našeho zboží či služby (v případě marketingových cookies). Více informací ke cookies naleznete níže v kapitole Jak je to s těmi tzv. cookies?.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím našich zaměstnanců či smluvních partnerů (více viz kapitola Kdo je příjemcem osobních údajů, které o Vás jakožto správci zpracováváme?). Naše společnost nicméně Vaše výše uvedené údaje nepoužívá k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení

Kdo je příjemcem osobních údajů, které o Vás jakožto správci zpracováváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu následujícím kategoriím příjemců:

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme buď pro své běžné fungování, nebo pro realizaci smluvního vztahu s Vámi, např. IT specialistům, marketingovým specialistům, poskytovateli datového uložiště, provozovateli fakturačního systému, provozovateli e-mailingového systému apod.;
 • našim klientům v případě, že se zúčastníte námi pořádané online konzultace či vysílání nebo se přihlásíte do systému vzájemné podpory členů;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí takových údajů ukládají obecně závazné právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům).

Naše společnost nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci s výjimkou:

 • údajů evidovaných v rámci platební brány Stripe od společnosti Stripe Payments Europe, Limited, se sídlem C/O A & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin, D01 H104, Irsko (dále jen „Stripe“). V souvislosti s touto službou může dojít k předání Vašich osobních údajů na společnosti sídlící se mimo EU (zejména společnosti, které jsou se Stripe ve skupině). Dojde-li k takovému předání osobních údajů, bude toto předání osobních údajů v souladu s Dohodou o zpracování osobních údajů (anglicky „Data Protection Agreement“, její plné znění zde: https://stripe.com/en-cz/legal/dpa), uzavřenou mezi naší společností a společností Stripe, založeno na vhodných zárukách, a to zejména ve formě standardních doložek o ochraně osobních údajů dle čl. 46 odst. 2 písm. c) Nařízení;
 • údajů evidovaných v rámci služby EverWebinar, zajišťující realizaci vysílání „4 příčiny stovek nemocí“, od společnosti Genesis Digital LLC, se sídlem 4730 S. Fort Apache Rd. Suite 300, Las Vegas, NV 89147-7947, USA (dále jen „Genesis Digital“). V souvislosti s touto službou dochází k předání Vašich osobních údajů na společnost Genesis Digital (a následně případně na další společnosti sídlící mimo EU), přičemž toto předání je v souladu s Dodatkem o zpracování osobních údajů (anglicky „Data Processing Addendum“, jeho plné znění zde: https://home.webinarjam.com/dpa#_ga=2.24354746.1057208623.1680025106-1303462286. 1680025101), uzavřeným mezi naší společností a společností Genesis Digital, založeno na vhodných zárukách, a to ve formě standardních doložek o ochraně osobních údajů dle čl. 46 odst. 2 písm. c) Nařízení;
 • údajů evidovaných prostřednictvím služby Meta Pixel od společnosti Meta Ireland, se sídlem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2Dublin 662881 (dále jen „Meta“). V souvislosti s touto službou může dojít k předání Vašich osobních údajů na společnosti sídlící mimo EU (zejména Meta Platforms, Inc.). Dojde-li k takovému předání osobních údajů, bude toto předání osobních údajů v souladu s Dodatkem o předávání údajů z Evropy (jeho plné znění zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update), uzavřeným mezi naší společností a společností Meta, založeno na vhodných zárukách, a to ve formě standardních doložek o ochraně osobních údajů dle čl. 46 odst. 2 písm. c) Nařízení;
 • údajů evidovaných prostřednictvím služby Google Analytics od společnosti Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). V souvislosti s touto službou může dojít k předání Vašich osobních údajů na společnosti sídlící mimo EU (zejména Google LLC), nicméně v takovém případě společnost Google vždy přijme potřebná opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Více informací o konkrétních opatřeních a vhodných zárukách přijímaných společností Google v souvislosti s předáváním osobních údajů naleznete například zde: https://blog.google/around-the-globe/google-europe/google-analytics-facts.

Jak dlouho jsou u nás Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu a po jeho ukončení dále po dobu promlčecí lhůty jakéhokoliv souvisejícího nároku.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu, na kterou jste udělil/-a souhlas, či do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této lhůty.

Vaši e-mailovou adresu, kterou pro účely přímého marketingu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a nikoliv Vašeho souhlasu, uchováváme po dobu 3 let od ukončení našeho smluvního vztahu, nejdéle však do okamžiku, kdy proti takovému zpracování vznesete námitku (více viz kapitola Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu?).

Pokud jste nás kontaktoval/-a a nejedná-li se o plnění smlouvy či provedení opatření před uzavřením smlouvy, budeme Vaše osobní údaje zpravidla uchovávat po dobu vyřízení Vašeho požadavku a následně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku.

Vaši IP adresu, jakož i údaj o datu a času přístupu, URL (adresu) odkazující webové stránky, zobrazeném souboru, množství odeslaných dat, typu prohlížeče a jeho verze a operačním systému uchováváme pouze do okamžiku ukončení Vaší návštěvy našeho webu.

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím cookies uchováváme po dobu platnosti jednotlivých cookies (k platnosti jednotlivých cookies viz kapitola Jak je to s těmi tzv. cookies?).

V případech, kde nám to ukládá závazný právní předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, po předepsanou dobu. Vaše osobní údaje uchováváme rovněž po dobu vedení případných soudních sporů.

Po uplynutí všech výše uvedených dob naše společnost veškeré Vaše osobní údaje zlikviduje, ledaže bude oprávněna/povinna tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů a kde je můžete uplatnit?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • Právo na přístup: Můžete nás požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Z pozice správce Vašich osobních údajů Vám poskytneme i kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Můžete nás požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz: Můžete nás požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

  ●  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  ●  odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  ●  vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/-a námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  ●  Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  ●  Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo jejího členského státu, které se na nás jakožto správce vztahuje;
  ●  Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 • Právo na omezení zpracování: Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

  ●  popřel/-a jste přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  ●  zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  ●  naše společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  ●  vznesl/-a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 • Právo na přenositelnost údajů: V případech zpracování založených na souhlasu nebo smlouvě a zpracovávaných automatizovaně máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám jakožto správci poskytl/-a, a právo předat tyto údaje jinému správci a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste nám udělil/-a souhlas, kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna (více viz kapitola Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak a kde?).
 • Právo vznést námitku: Můžete vůči nám kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů prováděného na základě našeho oprávněného zájmu a pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu (více viz kapitola Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu?).
 • Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, Česká republika, webové stránky: www.uoou.cz.

Uplatnění Vašich výše uvedených práv je bezplatné, ledaže z právních předpisů vyplývá něco jiného. Za účelem uplatnění těchto či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností ve vztahu ke zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit e-mailové adrese [email protected] či osobně/písemně na adrese Jistou cestou ke zdraví s.r.o., se sídlem:
Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec.

Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Pokud ano, tak jak a kde?

Jakýkoliv souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který jste nám udělil/-a, můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to níže uvedenými způsoby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem realizace Vaší účasti na vysíláních, jako je např. vysílání „4 příčiny stovek nemocí“ můžete odvolat:

 • kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném e-mailu s pozvánkou na vysílání;
 • zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu [email protected];
 • písemně na adrese Jistou cestou ke zdraví s.r.o., se sídlem Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec.

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení naší společnosti lze odvolat následujícími způsoby:

 • kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném obchodním sdělení;
 • zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu [email protected];
 • písemně na adrese Jistou cestou ke zdraví s.r.o., se sídlem Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec.

Souhlas s Vaším zařazením do systému vzájemné podpory členů a sdílením Vašich osobních údajů s ostatními našimi klienty a/nebo souhlas s Vaším zařazením do programu denního pošťouchnutí lze odvolat následujícími způsoby: • kliknutím na příslušné tlačítko na Vašem členském profilu;

 • zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu [email protected];
 • písemně na adrese Jistou cestou ke zdraví s.r.o., se sídlem Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec.

Souhlas s pořízením Vaší fotografie a/nebo videozáznamu s Vaší osobou lze odvolat:

 • zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu [email protected];
 • písemně na adrese Jistou cestou ke zdraví s.r.o., se sídlem Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec.

Souhlas s ukládáním preferenčních, analytických a marketingových cookies lze odvolat vymazáním stávajících cookies v rámci nastavení Vašeho prohlížeče.

Jak se můžete bránit proti přímému marketingu
prováděnému na základě našeho oprávněného zájmu?

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo kdykoli vůči naší společnosti bezplatně vznést námitku, a to:

 • kliknutím na odhlašovací odkaz v zaslaném elektronickém obchodním sdělení naší společnosti;
 • zasláním námitky na e-mailovou adresu [email protected];
 • zasláním námitky písemně na adresu Jistou cestou ke zdraví s.r.o., se sídlem Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec.

Jak je to s těmi tzv. cookies?

Cookies jsou malé textové datové soubory, které si Váš prohlížeč ukládá a které slouží k tomu, aby pro Vás prezentace našich webových stránek byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější.

Naše webové stránky https://jistoucestoukezdravi.cz používá tzv. technické cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajišťování jeho provozu a základních funkcí. Veškeré tyto cookies představují výlučně cookies správce (a nikoliv cookies třetích stran).

Pokud to povolíte, bude naše webové stránky dále používat i jiné než pouze technické cookies, a to konkrétně tzv. preferenční cookies, tzv. analytické cookies a tzv. marketingové cookies.

Preferenční cookies nám napomáhají zapamatovat si Vaše preference a volby (např. jazyk).

Analytické cookies nám napomáhají nadále zlepšovat a optimalizovat obsah našich webových stránek, neboť jejich prostřednictvím se shromažďují data o návštěvách a interakcích, která lze následně statisticky vyhodnocovat.

Marketingové cookies nám umožňují kontrolovat naši reklamní nabídku. Pomocí těchto cookies je možné zobrazovat návštěvníkům našich webových stránek přizpůsobenou reklamu na naše zboží či služby, a to na webových stránkách sdružených v reklamních sítích poskytovatelů užívaných marketingových cookies.

K ukládání technických cookies není třeba získávat souhlas návštěvníka webových stránek. K ukládání ostatních cookies je však nezbytné, aby návštěvník webových stránek toto ukládání povolil.

V následujícím přehledu naleznete, jaké cookies jsou a/nebo mohou být na webu správce používány:

 • Mioweb: jedná se o vlastní cookies, a to konkrétně technické, preferenční i marketingové cookies; slouží pro zajišťování provozu a základních funkcí webu, pro zapamatování preferencí a pro marketingové účely; doba platnosti cookies je 30 až 365 dnů,
 • Google Analytics: jedná se o cookies třetích stran, a to konkrétně analytické cookies; slouží pro účel získání statistických informací; doba platnosti cookies je dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění,
 • Meta Pixel: jedná se o cookies třetích stran, a to konkrétně marketingové cookies; slouží pro účel identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Meta a opětovné cílení reklamy (retargeting); doba platnosti cookies je 180 dnů.

Vezměte prosím na vědomí, že prostřednictvím cookies může v souladu s tímto Prohlášením o zpracování osobních údajů docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.

Všechny běžné prohlížeče nabízí možnost vymazat stávající cookies či zabránit jejich ukládání, nebo naopak jejich ukládání povolit. Tyto operace se zpravidla provádí v nastavení Vašeho prohlížeče, přičemž konkrétní postup závisí především na Vašem prohlížeči a jeho verzi. Pokud nevíte, jak některou z těchto operací provést, podívejte se do nápovědy Vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče můžete rovněž nalézt na níže uvedených adresách:

Vezměte však prosím na vědomí, že pokud deaktivujete instalaci veškerých, tedy i technických cookies, nelze vyloučit, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek nebo že se Vám tyto webové stránky nebudou správně zobrazovat