Potřebujete pomoci? Napište nám na [email protected] nebo ZDE

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jistou cestou ke zdraví s.r.o.

Stav ke dni 17.5. 2023

Na začátek pár pojmů

„Digitální obsah“ Znamená zejména videa, informace zaznamenaná v audiovizuálním a PDF formátu, příručky a pracovní sešity, knihovnu, jídelníček, recepty, kurz vaření, to vše uvedené na Internetových stránkách, s tím, že některé z uvedených položek (jídelníček, recepty, kurz vaření atp.) budou zpřístupněny jednorázově nebo postupně, tak jak je blíže upraveno v těchto OP a/nebo na Internetových stránkách; Za digitální obsah je považován například program Vnitřní léčitel
„Jistou cestou ke zdraví s.r.o.“ nebo „Poskytovatel“Společnost Jistou cestou ke zdraví s.r.o., se sídlem Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec, IČO: 079 07 974, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 50716;
„Internetové stránky“ Webové stránky Poskytovatele https://jistoucestoukezdravi.cz/ nebo jiné Poskytovatelem určené webové stránky, na kterých nabízí své Služby a/nebo Digitální obsah;
„Občanský zákoník“zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
„OP“ Znamená tyto obchodní podmínky Poskytovatele;
„Osobní údaje“ znamená údaje, prostřednictvím kterých lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétního Zákazníka;
„Objednávka“ znamená závaznou nabídku Zákazníka adresovanou Poskytovateli na uzavření Smlouvy učiněnou zejména prostřednictvím Internetových stránek;
„Služba“ nebo „Služby“znamená každou službu Poskytovatele spočívající zejména v poskytování skupinových online konzultací;
„Smlouva“ znamená jakoukoli smlouvu uzavřenou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem za účelem poskytnutí Služby a/nebo Digitálního obsahu;
„Spotřebitel“ znamená každou fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem a pro sebe a/nebo pro jinou osobu zamýšlí objednat, objednává či již objednala Službu a/nebo Digitální obsah;
„Vyšší moc“ znamená dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující ze zákona nebo dle těchto OP odpovědnost, a to zejména v případech jako: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání,embargo, zákaz transferu, administrativní omezení nezaviněné smluvní stranou (např. odnětí licence nebo atestace), teroristický útok apod.;
„Zákazník“znamená osobu, která učinila vůči Poskytovateli Objednávku;

Čl. 1 - NA CO JSOU DOBRÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY?

1.1.

OP Poskytovatele upravují smluvní vztahy vzniklé ze Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem a vztahují se na veškeré vztahy z nich vzniklé.

Čl. 2 - CO JE SOUČÁSTÍ OBJEDNÁVKY?

2.1.

Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje jednorázově či postupně ve Smlouvě definovanou dobu poskytnout Zákazníkovi řádně a včas objednávanou Službu a/nebo řádně a včas poskytnout Digitální obsah, za což se Zákazník zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

Veškerá ujednání těchto OP jsou součástí Smlouvy na základě projevené vůle Zákazníka, který s nimi vyslovil svůj souhlas.

Čl. 3 - JAK SI MŮŽU SLUŽBU A/NEBO DIGITÁLNÍ OBSAH OBJEDNAT?

3.1.

Výběr jednotlivých Služeb a/nebo Digitálního obsahu

3.1.1.

Zákazník vybírá jednotlivou Službu a/nebo Digitální obsah (případně kombinaci Služby a Digitálního obsahu) kliknutím na příslušné tlačítko na Internetových stránkách, přičemž prezentace Služeb a/nebo Digitálního obsahu na Internetových stránkách je výzvou k učinění Objednávky na uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku za podmínek uvedených v těchto OP

3.2.

Uzavření Smlouvy akceptací Objednávky Zákazníka

3.2.1.

Smlouva je mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v rozsahu v jakém Poskytovatel v souladu s Objednávkou a (následným) ujednáním se Zákazníkem potvrdí chybějící obsah Smlouvy a momentě, kdy Poskytovatel v souladu s Objednávkou potvrdí emailem, že Objednávku akceptoval.

3.3.

Čas a místa realizace poskytování Služby a/nebo Digitálního obsahu

3.3.1.

Služba a/nebo Digitální obsah budou poskytnuty následujícím způsobem:

a) Při objednání jednorázově poskytovaného Digitálního obsahu (např. digitálního balíčku zahrnující motivační nahrávku a PDF pracovní sešit) obdrží Zákazník Digitální obsah e-mailem nebo bude obdržený e-mail obsahovat odkaz pro stažení/ zhlédnutí Digitálního obsahu.

b) Při objednání Digitálního obsahu poskytovaného soustavně po určitou dobu obdrží Zákazník e-mail s datem zahájení poskytování Digitálního obsahu. Za účelem dosažení optimálního účinku může být Digitální obsah zpřístupňován postupně.

c) Při objednání Služby jsou směrodatné informace obsažené ve Smlouvě. Služba může zahrnovat mimo jiné skupinové konzultace, které se konají v předem určený termín, přičemž jednotlivé termíny konzultací jsou uvedeny na Internetových
stránkách.

Čl. 4 - KOLIK A JAK ZAPLATÍM?

4.1.

Ceny a DPH

4.1.1.

Není-li sjednáno jinak, platí cena za poskytování Služby a/nebo Digitálního obsahu uvedená na Internetových stránkách.

4.1.2.

Není-li sjednáno jinak, všechny ceny Služby a/nebo poskytování Digitálního obsahu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a včetně DPH.

4.2.

Výběr způsobu platby za Službu a/nebo Digitální obsah a platební podmínky

4.2.1.

Zákazník má na Internetových stránkách na výběr následující možnosti úhrady platby za Službu a/nebo poskytování Digitálního obsahu:

a) bezhotovostně před poskytováním Služby a/nebo Digitálního obsahu on-line platební kartou prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

Do zabezpečeného platebního formuláře zadáte své platební údaje a platba se ihned zprocesuje.

b) online bankovním převodem před poskytováním Služby a/nebo Digitálního obsahu pomocí platební brány společnosti ComGate Payments, a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

Budete přesměrování buď do svého mobilního internetového bankovnictví, do svého webového internetového bankovnictví nebo získáte platební údaje pro okamžitý převod. Platba proběhne ihned.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: [email protected]
Tel: +420 228 224 267

c) bezhotovostně před poskytováním Služby a/nebo Digitálního obsahu po závazné Objednávce převodem na účet Poskytovatele. Platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte e-mailem potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

4.2.2.

Závazek Zákazníka uhradit cenu za Službu a/nebo Digitální obsah je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

4.2.3.

Zákazník po domluvě s Poskytovatelem může uhradit kupní cenu postupným způsobem. I v takovém případě dochází uzavřením Smlouvy ke vzniku závazku Zákazníka zaplatit celou kupní cenu a to v termínech dle splatnosti jednotlivých plateb.

4.3.

Dodatečné úpravy cen

4.3.1.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu ceny Služby a/nebo Digitálního obsahu před poskytnutím Služby a/nebo Digitálního obsahu po závazné Objednávce, zjistí-li, že bylo poskytování Služby a/nebo Digitálního obsahu nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí Zákazníka o správné ceně Služby a/nebo Digitálního obsahu informovat a ten
musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě se k Objednávce nepřihlíží, resp. Poskytovatel i Zákazník může do okamžiku poskytnutí Služby a/nebo Digitálního obsahu od Smlouvy odstoupit.

4.4

Opakované platby

4.4.1.

V případě, že předmětem koupě je Klub s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně
uvedené výši) byl po uplynutí stanoveného období (30 dní, 90 dní, rok…) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

4.4.2. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce o výši pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné členství v Klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb.

V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající  vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku e-mail, ve kterém je Kupující o této skutečnosti upozorněn. E-mail je odeslán na
adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

4.4.3. Ukončení členství v Klubu a zrušení automatické platby

Členství v Klubu může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese [email protected].

Ukončením členství v Klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v Klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude Kupujícímu přístup (po vypršení uhrazené doby členství) zrušen.

Čl. 5 - NA JAK DLOUHO SI KUPUJI?

5.1.

Pro poskytnutí Služby a/nebo Digitálního obsahu platí lhůty sjednané ve Smlouvě.

Čl. 6 - JAK MOHU ODSTOUPIT OD SMLOUVY?

6.1.

V případě poskytování výlučně Digitálního obsahu (např. digitálního balíčku zahrnující motivační nahrávku a PDF pracovní sešit) bere Zákazník na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písmeno l) Občanského zákoníku nemá právo odstoupit od Smlouvy, jelikož Digitální obsah není poskytován na hmotném nosiči, s plněním Smlouvy bylo započato s předchozím
výslovným souhlasem Zákazníka, jenž byl poučen, že tím právo odstoupit od Smlouvy zaniká, a Poskytovatel mu poskytl odpovídající potvrzení e-mailem v rámci potvrzení Objednávky.

6.2.

V případě poskytování Služeb náleží Zákazníkovi-spotřebiteli právo na odstoupení od
Smlouvy za následujících podmínek:

6.1.2.

Do 14 dnů právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodu.

6.2.2.

Lhůta pro odstoupení od Smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy.

6.2.3.

Odstoupit od této Smlouvy je možné jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným Jistou cestou ke zdraví s.r.o., Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec, tel.: +420777352599, email: [email protected] (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Zákazník může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však jejího povinností.

6.2.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.2.5.

V případě odstoupení od Smlouvy, vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání).

6.2.6.

Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník výslovně neurčil jinak. V žádném případě Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

6.2.7.

Pokud Zákazník požádal, aby poskytování Služeb začalo během lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zaplatí Zákazník částku úměrnou rozsahu poskytnutého plnění do doby, než nás Zákazník informoval o odstoupení od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem plnění uvedeným ve Smlouvě.

Čl. 7 - JAKÁ MÁM PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ?

7.1.

Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2389a až 2389 Občanského zákoníku).

7.2.

Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Služba a/nebo Digitální obsah nemá vadu, tedy zejména za to, že Služba a/nebo Digitální obsah:

a) má vlastnosti deklarované Poskytovatelem;

b) její poskytnutí vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.

Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Poskytovatele na adrese pro doručování: Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec nebo na e-mailové adrese [email protected].

7.4.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Spotřebitele písemnou reklamaci.

7.5.

V případě nespokojenosti Spotřebitele se Službou a/nebo Digitálním obsahem anebo chováním zaměstnance Poskytovatele je Spotřebitel oprávněn podat stížnost, a to elektronicky na adresu elektronické pošty Poskytovatele: [email protected] nebo na adresu pro doručování: Jistou cestou ke zdraví s.r.o., Barvířská 122/15, Liberec III-Jeřáb, 460 07, Liberec. Poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení, tuto lhůtu může v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dnů.

Čl. 8 - CO KDYŽ SE STANE NĚCO NEOČEKÁVANÉHO?

8.1.

Poskytovatel je oprávněn pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu zásahu Vyšší moci.

8.2.

Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění jakýchkoliv sankcí vůči Poskytovateli postiženým vyšší mocí.

8.3.

V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než 60 dnů je Poskytovatel a Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Čl. 9 - OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST
A UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

9.1.

Obsah internetových stránek Poskytovatele (texty včetně obchodních podmínek, videí, jídelníčků, dotazníků, dokumentů, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalších) je chráněn buď autorským právem Poskytovatele, nebo právy dalších osob. Zákazník nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli jinému účelu bez souhlasu Poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování videí, fotografií a textů umístěných na Internetových stránkách Poskytovatele.

9.2.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jejich určením.

9.3.

V případě, že se Zákazník při užívání Internetových stránek dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit jeho přístup na Internetové stránky či zrušit jeho uživatelský účet, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Zákazník dále povinen uhradit Poskytovateli škodu, která jeho jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Čl. 10 - NA KOHO SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ SPORU?

10.1.

V případě, že mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], www.adr.coi.cz. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

10.2.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. 11 - JAK NEJLÉPE KOMUNIKOVAT?

11.1.

Adresa pro doručování elektronické pošty Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb a/nebo Digitálního obsahu je: [email protected].

11.2.

Veškerá korespondence mezi Poskytovatelem a Zákazníkem bude probíhat prostřednictvím emailové komunikace na emailovou adresu uvedenou v odst. 11.1 v případě Poskytovatele a na adresu uvedenou ve Smlouvě Zákazníkem v případě Zákazníka.

Čl. 12 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1.

Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES, zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a prováděcími předpisy
k ochraně osobních údajů.

12.2.

Prohlášení o zpracování osobních údajů je dostupné pod tímto odkazem https://jistoucestoukezdravi.cz/doplnkovestranky/osobni-udaje/.

Čl. 13 - KDO JE ZA CO ODPOVĚDNÝ?

13.1.

Přerušení nebo omezení poskytování Služby a/nebo Digitálního obsahu z důvodů uvedených ve Smlouvě, OP nebo právních předpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným poskytnutím Služby a/nebo Digitálního obsahu a Zákazníkovi nenáleží uplatňovat práva související s vadným plněním.

13.2.

Odpovědnost za škodu ze strany Poskytovatele při poskytování Služby a/nebo Digitálního obsahu dle těchto OP a Smlouvy není dána:
a) nesplní-li Zákazník povinnosti stanovené OP nebo Smlouvou;
b) při využití nebo zneužití Služeb třetími osobami nelegálním způsobem;
c) vznikne-li Zákazníkovi závazek a/nebo odpovědnost porušením autorských práv.

13.3.

Zákazník odpovídá za škodu způsobenou sobě, Poskytovateli nebo třetí straně tím, že neposkytl pravdivé údaje a/nebo poskytl zavádějící údaje v Objednávce.

13.4.

Zákazník je povinen konzultovat Digitální obsah a/nebo obsah Služeb se svým praktickým nebo speciálním lékařem a Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za újmu, kterou Zákazník utrpí při změně svého životního stylu nebo při chybné aplikaci informací získaných v rámci Služby a/nebo Digitálního obsahu. Uvedené platí zejména v případě, že Zákazník je pacientem a léčí se s jakýmkoliv onemocněním či užívá pravidelně či příležitostně jakékoliv léky či doplňky stravy. Uvedené platí také v případě, že v průběhu konzumaci Digitálního obsahu a/nebo Služby dojde ke změně zdravotního stavu.

Čl. 14 - CO ŘÍCI NA ZÁVĚR?

14.1.

Pro veškeré smluvní závazkové vztahy uzavřené Poskytovatelem platí výhradně české právo, zejména Občanský zákoník, v platném znění.

14.2.

Tyto OP jsou k dispozici na adrese sídla Poskytovatele, a také elektronicky na Internetových stránkách pod odkazem: https://jistoucestoukezdravi.cz/doplnkovestranky/vop/.

14.3.

Zákazník souhlasí s tím, že znění těchto OP může Poskytovatel v souladu s ustanovením § 1752 Občanského zákoníku jednostranně měnit či doplňovat. Změna OP dle předchozí věty bude Zákazníkovi oznámena zveřejněním nového znění OP elektronicky na Internetových stránkách a platí ode dne následujícího po dni zveřejnění nové verze OP.

14.4.

Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto OP neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými nebo obsahují-li tyto OP mezery, není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. Neúčinné, neplatné nebo neproveditelné ustanovení bude nahrazeno úpravou, která odpovídá hospodářskému účelu těchto OP. Totéž platí i v případě mezer těchto OP.

14.5.

Tyto OP jsou platné a účinné od 17.5. 2023